BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/TCT-DNK
V/v: Thuế môn bài

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Phú Thọ

Tại báo cáo số 27/BC-BTC ngày 23/4/2007 của Bộ Tài chính vềtổng hợp tình hình công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính, Cục Thuế tỉnhPhú Thọ kiến nghị:''Hiện nay có nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chứckhác phát sinh hoạt động nộp thuế, có đơn vị có vốn hoặc không có vốn,có đơn vị có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đặc thù hoặc khôngcó giấy phép gì. Việc xác định đối tượng nộp thuế môn bài và mức thuếmôn bài đối với các trường hợp này trong các quy định hiện hành là chưarõ ràng ''; về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CPngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì: ''...Cáccơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổchức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứngnhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bàitheo mức 1.000.000 đồng/năm... ''

Căn cứ quy định trên, trường hợp Cục Thuế nêu ra đề nghị ápdụng thu mức thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến