BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1682/TM-CATBD
V/v giảm thuế cho hàng hoá của Lào vào VN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty Thương mại Đông Á

Trả lời công văn số 119/CV-TM ngày 11/04/2003 của Công ty về việc đề nghị Bộ Thương mại thông báo cho Bộ Thương mại Lào và Hải quan Lào-Việt Nam về anh mục, số lượng hàng hoá trong hợp đồng của công ty đã ký với đối tác Lào thuộc danh mục hàng ưu đãi thuế quan giữa hai nước; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Danh mục hàng hoá có xuất xứ từ Việt Nam vào Lào được ưu đãi giảm 50% thuế khi nhập khẩu vào hai nước đã được ghi trong phụ lục số 3 của Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2003 ký ngày 09/01/2003, hàng hoá ghi trong hợp đồng của Công ty nếu nằm trong diện được ưu đãi về thuế quan thì cần có xác nhận của Bộ Thương mại Lào để làm thủ tục ở cửa khẩu, vì vậy việc thông báo cho Bộ Thương mại Lào là không cần thiết.

2. Bộ Thương mại đã có công văn số 1215/TM-CATBD ngày 27/03/2003, trao đổi với Bộ Tài chính về việc thực hiện giảm thuế cho hàng hoá của Lào vào Việt Nam và đề nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn cho các cơ quan hữu quan và các doanh nghiệp thực hiện.

Bộ Thương mại thông báo để công ty biết và thực hiện./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT/ VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á-TBD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Vinh