BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16820/BTC-CST
V/v xác định hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Công ty CP Hyundai Aluminum

Trả lời công văn số 265-11CV-HAVngày 11/10/2011 của Công ty CP Hyandai Aluminum đề nghị hướng dẫn hàng hóa xuấtkhẩu có đủ điều kiện xác định là chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, BộTài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CPngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtThuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu quy định; "Hàng hoá nhập khẩu để giacông cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩuđể gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy địnhcủa phát luật sau khi thanh lý thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trảsản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hoá xuất khẩu ranước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhậpkhẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hoá xuất khẩura nước ngoài để gia công theo hợp đồng".

- Khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CPquy định: "Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc xuấtvào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứngvới tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối vớihàng hoá xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyênliệu nhập khẩu"

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp nguyên liệu A của Công ty CP Hyundai Aluminum khi xuất khẩu ra nước ngoàiđể gia công thành sản phẩm B sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam thì nguyên liệuA khi xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu, sản phẩm B (được sản xuất từ nguyênliệu A đã xuất khẩu để gia công nêu trên) khi nhập khẩu trở lại được miễn thuếnhập khẩu trên phần trị giá của nguyên liệu A xuất khẩu ra nước ngoài để giacông theo hợp đồng. Sản phẩm B được xác định là sản phẩm có nguồn gốc trongnước, không phải là nguyên liệu nhập khẩu

Từ sản phẩm B công ty kết hợp vớicác nguyên liệu C và D được nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm E xuất khẩu nênsản phẩm E không phải là sản phẩm được sản xuất chế biến từ toàn bộ nguyên liệunhập khẩu (không được áp dụng khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ) Khi sảnphẩm E xuất khẩu Công ty được hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu C, Dtương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và thực hiện nộp thuế xuất khẩuđối với phần nguyên liệu B (có nguồn gốc trong nước) tương ứng được sử dụng đểsản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Về hồ sơ thanh khoản, hoàn thuếđối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài được thựchiện theo qui định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy