BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1683/BXD-KTTC
V/v: thỏa thuận áp dụng một số định mức dự toán công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2003

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đãnhận được công văn số 3495/BGTVT-CGĐ ngày 13/8/2003 của Bộ Giao thông vận tảivề việc thỏa thuận áp dụng một số định mức riêng đối với công trình xây dựngđường Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình đườngHồ Chí Minh là công trình trọng điểm của Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ chophép tổ chức xây dựng theo hình thức giao nhiệm vụ thi công trực tiếp cho cácđơn vị xây dựng. Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã thống nhấtxây dựng đơn giá riêng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh tại vănbản số 1975 BXD/VKT ngày 25/10/2000. Ngày 28/8/2002, Bộ Giao thông vận tải cóQuyết định số 2679/QĐ-BGTVT thành lập Ban đơn giá công trình xây dựng đường HồChí Minh.

Để có cơ sở lậpđơn giá một số công tác xây lắp đặc thù ở công trình xây dựng đường Hồ ChíMinh, Bộ Xây dựng thống nhất 12 định mức riêng áp dụng đối với công trình đườngHồ Chí Minh như phụ lục kèm theo công văn này. Các định mức này chỉ áp dụng đốivới công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, không áp dụng đối với các công trìnhkhác. Riêng đối với 6 định mức công tác sản xuất lan can phòng hộ bằng tôn lượnsóng do chưa đủ cơ sở nên Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xétlại, gửi Bộ Xây dựng để có cơ sở thỏa thuận áp dụng.

Các định mức nêutrên làm căn cứ để lập đơn giá, dự toán cho các công việc tương ứng của côngtrình xây dựng đường Hồ Chí Minh. Không áp dụng các định mức trên đối với cácgói thầu đã có kết quả đấu thầu hoặc đã quyết toán.

Đề nghị Bộ Giaothông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý chặt chẽ việcthực hiện các định mức nêu trên. Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đềnghị Bộ Giao thông vận tải trao đổi với Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu giảiquyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Ban QLDA đường HCM;
- Đơn vị thi công đường HCM.
- Lưu: VP, KTTC, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

MỤC LỤC

MỘTSỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC BỘ XÂY DỰNG THỎA THUẬN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
(Theo công văn số 1683/BXD-KTTC ngày 1/10/2003)

TT

Mã hiệu

Tên công việc

ĐV tính

Số mức

1

HCM.105

Đào đá cấp IV nền đường làm mới bằng máy công suất lớn

100m3

4

2

HCM.106

Đào đá cấp IV nền đường mở rộng bằng máy công suất lớn.

100m3

4

3

HCM.107

Đào đá cấp IV nền đường mở rộng bằng nổ om

100m3

2

4

HCM.111

Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy

100m2

2

12