TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh AnGiang.

Trả lời công văn số 2038/HQAG-NVngày 26/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về thủ tục xuất khẩu khoáng sản,Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục Hải quan tỉnh An Giang nêutại công văn dẫn trên. Trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Cục Hải quantỉnh An Giang căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 7971/TCHQ-GSQL ngày23/12/2013 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản và hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải