BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1683/TCT-KK
V/v thu ngân sách số thu phí, lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: VụNgân sách nhà nước - Bộ Tài chính

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình Bộ ngày 13/12/2012của Kho bạc Nhà nước về việc xử lý số thu phí, lệ phí lãnh sự Bộ Ngoại giao;đồng thời căn cứ Tờ trình Bộ của Tổng cục Thuế đã được Bộ Tài chính phê duyệtngày 25/12/2012, trong đó có nội dung: “để lập trung đầy đủ, kịp thời cáckhoản thu phí, lệ phí lãnh sự Bộ Ngoại giao (70%) vào thu NSNN năm 2012 và tạođiều kiện cho Bộ Ngoại giao có thể sử dụng nguồn này để chi cho các dự án đầutư tại nước ngoài... cho phép phản ánh toàn bộ số thu phát sinh nêu trên vàoNSNN...”

Căncứ công văn số 4649/TCT-KK ngày 25/12/2012 của Tổng cục Thuế, Sở Giao dịch Khobạc Nhà nước đã hạch toán phiếu chuyển khoản số 01 ngày 28/12/2012 ghi thuChương 011, tiểu mục 2754 số tiền: 99.002.615 USD (tương đương với2.062.026.456.220 đồng)

Ngày7/1/2013 tại Tờ trình Bộ về kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2012 và phươngán điều hành NSNN trong thời gian Tết Nguyên đán 2013 Vụ Ngân sách nhà nước đã đềxuất lùi một số khoản ghi thu ghi chi sang niên độ 2013 trong đó có khoản Lệ phílãnh sự của Bộ Ngoại giao nói trên với lý do “có vướng mắc về kỹ thuật hạchtoán chi vì chưa có đủ thủ tục theo quy định”. Do vậy ngày 26 tháng 2 năm2013 Vụ Ngân sách nhà nước đã có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước “Hủy bỏ cácbút toán thu, chi ngân sách liên quan đến số thu Lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoạigiao”.

Đểgóp phần thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013, Tổng cục Thuế kínhđề nghị Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, Kho bạc Nhà nước ...thực hiện các thủ tục để ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2013 số tiềnLệ phí lãnh sự nói trên theo đúng quy định.

Trântrọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ DT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu