BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1683/TM-CATBD
V/v tính lại giá thuế hàng XNK, kê khai hàng trưng bày, giới thiệu và tái xuất hàng trở lại Lào

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Lan xang phát triển và dịch vụ XNK (LADECO)

Trả lời công văn số 19/SLT ngày 2/4/2003 của Công ty về việc tính lại giá thuế hàng XNK, kê khai hàng trưng bày, giới thiệu và tái xuất hàng trở lại Lào, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Tại Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 13/08/2003 có ghi:

Điều 4.1. Hai bên Thoả thuận tiếp tục giảm 50% thuế nhập khẩu cho hàng hoá có xuất từ mỗi bên vào nước bên kia. Danh mục, số lượng hoặc trị giá hàng hoá giảm thuế nhập khẩu vào mỗi nước hàng năm giao lại cho hai Bộ Thương mại hai nước thoả thuận cụ thể trình Chính phủ mỗi bên đưa vào Hiệp định hợp tác hàng năm giữa hai nước. Giá tính thuế để tính giảm thuế là giá hợp đồng ký giữa các công ty của hai nước.

Điều 4.2. Hai bên dành ưu đãi giảm mức giá thuế gian hàng triển lãm cho nhau và thoả thuận chỉ thu thuế các hàng hoá đã được bán hoặc sử dụng với mục đích khác nhau tại nước trưng bày triển lãm theo quy định của nước sở tại.

Với tinh thần nêu trên, triển khai Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật năm 2003 ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, Bộ Thương mại đã có công văn số 1215/TM-CATBD ngày 27/03/2003, trao đổi với Bộ Tài chính về việc thực hiện giảm thuế cho hàng hoá của Lào vào Việt Nam cũng như giá tính thuế cho hàng hoá và đề nghị của Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cho các cơ quan hữu quan và các doanh nghiệp thực hiện.

Về cách tính thuế cho hàng hoá trưng bày và giới thiệu tại Siêu thị Lào, tại Hà Tĩnh, do có sơ suất về phía Siêu thị, đề nghị Siêu thị làm việc trực tiếp với Hải quan Tỉnh Hà Tĩnh để được áp dụng theo các qui định hiện hành đối với hàng trưng bày, triển lãm.

Bộ Thương mại thông báo để công ty biết và thực hiện./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á - TBD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Vinh