TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/GSQL-GQ1
V/v xử lý lô hàng nhập khẩu là thiết bị y tế kèm theo tiền chất, ma túy dùng trong phòng thí nghiệm

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3385/HQHCM-GSQLngày 19/9/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Cục Giám sátquản lý về hải quan đã có công văn số 1345/GSQL-GQ1 ngày 10/10/2014 gửi VụTrang thiết bị và Công trình Y tế- Bộ Y tế đề nghị có ý kiến xử lý cụ thể đốivới số tiền chất, chất gây nghiện như cocain, heroin đã được đưa vào lãnh thổViệt Nam theo văn bản cấp phép số 6380/BYT-TB-CT ngày 10/10/2013 của Bộ Y tế.Ngày 06/11/2014, Bộ Y tế có công văn số 7909/BYT-TB-CT về việc nhập khẩu trangthiết bị y tế trả lời cụ thể. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ ýkiến của Bộ Y tế tại công văn số 7909/BYT-TB-CT nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải