BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1684/LĐTBXH-TCDN
V/v Dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phúc đáp công văn số 1660/UB-VP ngày 11/4/2003 của Quý Uỷ ban về việc dự án thành lập Trung tâm đào tạo kỹ thuật và ngôn ngữ quốc tế ILTTS theo hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Do hoạt động cung cấp giảng viên cho Petro VietNam được chủ đầu tư xác định trong mục tiêu của dự án thành lập trung tâm không rõ ràng, vì vậy, cần phải làm rõ thêm.

- Nếu Trung tâm cung cấp giảng viên cho Petro Vietnam, mà do Petro Vietnam ký hợp đồng lao động và trả lương cho những giảng viên này thì đây là hoạt động về giới việc làm. Việc thành lập một Trung tâm để hoạt động giới thiệu việc làm phải tuân theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật Lao động về việc làm.

- Trường hợp Trung tâm cung cấp giảng viên cho Petro Vietnam nhưng những giảng viên này do trung tâm ký hợp đồng lao động và trả lương thì đây là hoạt động đào tạo. Việc thành lập một Trung tâm để hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2/ Theo Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, thì tổ chức giới thiệu việc làm bao gồm: các trung tâm giới thiệu việc làm do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội thành lập và các doanh nghiệp chuyên hoạt động về giới thiệu việc làm (các doanh nghiệp loại này phải đảm bảo đủ các điều kiện do Thủ tướng Chính phủ quy định trong Quy chế về tổ chức và hoạt động giới thiệu việc làm và được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấp phép hoạt động giới thiệu việc làm). hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đang tổ chức soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động giới thiệu việc làm. do vậy, nếu chủ đầu tư muốn thành lập một doanh nghiệp chuyên hoạt động về giới thiệu việc làm thì việc xem xét dự án này sẽ được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế nói trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội xin gửi Quý uỷ ban tham khảo./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Lương Trào