TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Công nghệ Tự Động Tầm Nhìn
Địa chỉ: 456/47 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
MST: 0304430678

Trả lời văn thư số 03/CV-VVA ngày 02/02/2012 của Công ty về ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP. có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1.1, mục VII Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CPngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần:

“Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đốivới doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầutư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”;

- Căn cứ điểm 1.1 mục II và điểm 1.2 mục III phần E Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (ápdụng từ kỳ tính thuế năm 2004 đến năm 2006):

“Thuế suất 20% áp dụng đối với: hợp tác xã được thành lậptại các địa bàn không thuộc địa bàn B và địa bàn C; cơ sở kinh doanh mới thànhlập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A”;

“Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngànhnghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động được miễn thuế 2 năm kể từ khi cóthu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo”;

Trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệp nhà nướccổ phần hóa, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh lần đầu số 4103004905 ngày 19/6/2006, nếu từ khi cổ phần hóa Công ty đápứng điều kiện ưu đãi về lao động hoặc ngành nghề, lĩnh vực đầu tư quy định tạiđiều 33 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế TNDN thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN như đốivới doanh nghiệp thành lập mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Về thủ tục thực hiện ưu đãi: Công ty tự xác định các điềukiện ưu đãi thực tế Công ty đáp ứng, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm(nếu có) để kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
200-20371/12 lltuyen

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga