BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Chuyển đổi loại hình NK máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định sang loại hình thuê mượn để phục vụ hợp đồng gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.
Trả lời công văn số 2383/HQTH-NV ngày 25/12/2013, công văn số 200/HQTH-NV ngày 27/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo về việc chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định sang loại hình thuê, mượn để phục vụ hợp đồng gia công số PC0001 của Công ty TNHH FUJGEN VN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm 2, điểm 5 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), việc Công ty TNHH FUJGEN VN đầu tư máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định để phục vụ dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp là phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, Công ty được thực hiện hợp đồng gia công mặt hàng thanh nẹp cửa ôtô với đối tác nước ngoài, không phải làm thủ tục chuyển số lượng máy móc, thiết bị đã nhập khẩu để tạo tài sản cố định sang loại hình thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công.
Công ty phải có văn bản cam kết sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định vào đúng mục đích gia công; ngoài ra, trong hợp đồng gia công phải có điều khoản thỏa thuận cụ thể về việc sử dụng số lượng máy móc, thiết bị để phục vụ hợp đồng gia công thanh nẹp cửa ôtô.
Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên để hướng dẫn Công ty thực hiện hợp đồng gia công theo đúng quy định hiện hành; thực hiện việc theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình gia công của Công ty. Việc chuyển mục đích sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định chỉ được thực hiện khi thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh