BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty cổ phần sữa Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Sữa Dielac;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2352/CV-CTSKT /2012ngày 04/9/2012, công văn số 871/CV-CTSKT ngày 20/3/2013 của Công ty CP sữaViệt Nam về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Sau khi báo cáo và được sựđồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 158 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Điểm 1.3 Mục II Phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm 1.c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Điểm 3, Điểm 5 Phần C Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 3, Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêutrên, trường hợp Công ty CP sữa Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ ChíMinh, Công ty có dự án đầu tư sản xuất là Công ty TNHH MTV Sữa Dielac tại BìnhDương. Dự án Công ty TNHH MTV Sữa Dielac là đơn vị hạch toán độc lập, được cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 463041000209 chứng nhận lần đầu ngày26/6/2008 do Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp, đã hoànthành đăng ký thuế và kê khai thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Dự án Công ty đangtrong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, chưa phát sinh thuế GTGT đầura. Ngày 27/4/2012, Công ty CP sữa Việt Nam đã có Nghị quyết số 04/NQ-CTSHĐQT /2012 và Quyết định số 2482/QĐ-CTSKSNB /2012 ngày 18/9/2012 giảithể Công ty TNHH MTV Sữa Dielac. Ngày 29/11/2012, Cục thuế tỉnh Bình Dương đãra Thông báo số 12980/CT .KK-KTT chấm dứt hiệu lực mã số thuế, do vậy dự án đầutư Công ty TNHH MTV Sữa Dielac không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Sốthuế GTGT của dự án Công ty TNHH MTV Sữa Dielac mà Công ty CP sữa Việt Nam kêkhai chưa bàn giao cho Công ty TNHH MTV Sữa Dielac cũng không đủ điều kiện đểđược hoàn thuế GTGT theo quy định. Trường hợp đã được hoàn thuế GTGT cho dự ánđầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để Công tyCP sữa Việt Nam, Công ty TNHH MTV Sữa Dielac được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu