BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1685/TM /ĐT
V/v nhập linh kiện IKD để sản xuất và xuất khẩu xe máy dưới dạng bộ linh kiện xe CKD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty VMEP (thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số VSDN-2003-141 ngày 24/03/2003 của Công ty VMEP về việc nhập khẩu bộ linh kiện IKD xe máy để lắp ráp và xuất khẩu xe máy;

Xét báo cáo thực hiện xuất khẩu xe máy trong năm 2002 Công ty thực hiện tốt (đạt 95%);

Bộ Thương mại đồng ý Công ty VMEP được nhập khẩu 10.000 bộ linh kiện xe máy dạng IKD để lắp ráp với linh kiện sản xuất trong nước thành xe nguyên chiếc đóng gói dưới dạng bộ linh kiện CKD xuất khẩu theo Hợp đồng số S-0303- 01/MSY ngày 16/03/2003 của Công ty VMEP ký với Công ty Sanyang Industry Co.Ldt.

- Số linh kiện IKD nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu bộ linh kiện IKD được phân bổ năm 2003 của Công ty VMEP, không được tiêu thụ trong nước.

- Công ty VMEP có trách nhiệm báo cáo Bộ Thương mại, Sở Thương mại Đồng Nai về nhập khẩu để sản xuất hàng hoá thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Việc nhập khẩu linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện quy định hiện hành và Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003./.

K.T/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự