BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1686/BNN-KH
V/v Chỉ tiêu quy hoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Phúc đáp công văn số 153/UBND-KTNngày 5 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chỉ tiêu quyhoạch đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia được tính toán trên cơ sở đề xuất của địaphương cũng như sự cân đối của các cơ quan tổng hợp nhà nước về nhu cầu sử dụngđất gắn với mục tiêu đảm bảo sự phát triển ổn định, cân bằng giữa các mục tiêuphát triển kinh tế, xã hội, môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Số liệu về diện tích đất quy hoạchphát triển rừng phòng hộ và đặc dụng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Thápđược công bố trong năm 2012 có sự khác biệt rõ rệt ở cả 03 cấp quản lý.

- Tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND-HCngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt quy hoạch bảovệ và phát triển rừng Tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020: (i) Diện tích rừng đặc dụnglà 7.374 ha; (ii) Diện tích rừng phòng hộ là 1.270 ha.

- Tại Nghị quyết số 96/2012/NQ-HĐNDngày 08/12/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp: (i) Diện tích rừng đặcdụng là 7.998 ha; (ii) Diện tích rừng phòng hộ là 1.335 ha.

- Tại công văn số 23/CP-KTN ngày23/03/2012 của Chính phủ về Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: (ii) Diệntích rừng đặc dụng là 9.135 ha; (ii) Diện tích rừng phòng hộ: 3.879 ha.

Để đảm bảo cân đối chung và thốngnhất số liệu quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về đất Lâm nghiệpcủa tỉnh và vùng cũng như toàn quốc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thựchiện theo quy định tại Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/03/2012 của Chính phủ.Trong kỳ quy hoạch nếu do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cầnchuyển đổi đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khaithực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn