TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1686/GSQL-GQ3
V/v chuyển nhượng xe ô tô

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ông Manuel Briquet
(Địa chỉ; 2A, Ngõ 11 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội).

Phúc đáp Đơn đề nghị đề ngày1/12/2014 của ông Manuel Briquet cố vấn kỹ thuật của Tổng cục trưởng Tổng cụcPhòng chống tội phạm - Bộ Công an Việt Nam, Trưởng Dự án FSP/Hỗ trợ đấu tranhchống hàng giả có tác hại cho sức khỏe hoặc sự an toàn của người dân tại khuvực tiểu vùng sông Mekong về việc chuyển nhượng chiếc xe ô tô nhãn hiệu NissanQashqai+2, sản xuất năm 2010 do ông tạm nhập vào Việt Nam từ năm 2012, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô tạm nhập nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe haibánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

2. Địa điểm làm thủ tục chuyểnnhượng thực hiện tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để ông Manuel Briquet được biết.

Trân trọng./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha