BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Vietjet
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị tại công văn số 853- 13/VJ-BGD ngày 16/9/2013 của Công ty VietJet về bán hàng miễn thuế trên tàu bay và công văn số 1283- 13/VT-BGD của Công ty Cổ phần VietJet về việc cam kết đầu tư trang thiết bị hệ thống máy tính nối mạng phục vụ công tác quản lý xuất nhập khẩu và kinh doanh bán hàng miễn thuế trên tàu bay;
Trên cơ sở các công văn báo cáo số 4711/HQHCM-GSQL ngày 30/12/2013, 84/HQHCM-GSQL ngày 08/01/2014 và số 294/HQHCM-GSQL ngày 23/01/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu và dự thảo Quy trình quản lý hải quan đối với hàng hóa miễn thuế bán trên tàu bay của Công ty Cổ phần VietJet, Tổng cục Hải quan xác nhận:
1. Địa điểm đặt kho chứa hàng miễn thuế trong khu vực kho của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) tại địa chỉ 30 Phan Thúc Duyện, P4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh nằm trong Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.
2. Công ty Cổ phần VietJet được phép hoạt động kho chứa hàng miễn thuế tại địa điểm nêu trên và hoạt động bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế của Công ty với điều kiện Công ty đã hoàn thành hệ thống máy tính nối mạng giữa kho chứa hàng miễn thuế nêu trên với Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế theo đúng quy định tại khoản 7, Điều 3 Thông tư số 148/2013/TT-BTC. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty VietJet để hoàn thiện nội dung này.
3. Đồng ý với nội dung dự thảo về Quy trình quản lý Hải quan đối với hàng hóa miễn thuế bán trên các chuyến bay quốc tế của Công ty VietJet và giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định kèm Quy trình quản lý Hải quan đối với hàng hóa miễn thuế bán trên các chuyến bay quốc tế của Công ty Cổ phần VietJet tại Cảng hàng không, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau khi chỉnh sửa một số điểm sau:
- Tại gạch đầu dòng thứ hai Bước 3 của Dự thảo đề nghị bổ sung:
"Tiếp viên trưởng có trách nhiệm bàn giao bản kê hàng hóa miễn thuế đã bán trên tàu bay cho nhân viên của VietJet mặt đất".

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

- Tại gạch đầu dòng thứ nhất Bước 5 của Dự thảo đề nghị bổ sung:
"… lập bản kê hàng hóa và tiền thu được từ bán hàng thành 02 bản…"
- Tại gạch đầu dòng thứ hai Bước 5 đề nghị bổ sung:
"Xác nhận đã kiểm tra đối chiếu, ký và đóng dấu công chức lên Bản kê hàng hóa và tiền, trả lại tiếp viên trưởng 01 bản kê đã xác nhận, lưu 01 bản để sau chuyển sang Đội Giám sát để làm căn cứ kiểm tra".
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP HK Vietjet (để thực hiện);
(Đ/c: 125 Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. HN)
- Cty CPDV Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) (để thực hiện);
(Đ/c: 30 Phan Thúc Duyện, P4, Q. Tân Bình, TP. HCM)
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?