VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1686/VPCP-KTTH
V/v đổi hàng của Tổng công ty Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

Kính gửi:

- Tổng công ty Cao su Việt Nam,
- Các Bộ: Thương mại, Công nghiệp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam tại công văn số 159/CV-TCT ngày 25 tháng 01 năm 2002, ý kiến của Bộ Thương mại (công văn số 150/TM-XNK ngày 19 tháng 02 năm 2002), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 445 BNN/HTQT ngày 19 tháng 02 năm 2002), Bộ Công nghiệp (công văn số 593/CV-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2002), về việc đổi hàng cao su lấy bộ linh kiện xe gắn máy với phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Việc xuất khẩu cao su và các mặt hàng nông sản khác trong năm 2002 có gặp khó khăn; Chính phủ đã và đang thi hành các biện pháp để hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, hiện nay việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy cần phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, điều kiện cụ thể quy định tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, về quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy; mặt khác, việc đổi hàng riêng lẻ có thể sẽ dẫn đến những bất lợi cho ta trong quan hệ buôn bán chung, do vậy Chính phủ không đồng ý phương án đổi hàng mà Tổng công ty đề nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Tổng công ty Cao su Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy