BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16862/BTC-TCDT
V/v hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của TTCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gạo cho học sinh tại cáctrường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9767/VPCP-KGVX ngày 18/11/2013 củaVăn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định cấp gạo cho cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo chohọc sinh. Do Thông tư liên tịch của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg chưa ban hành nên để việc cấpgạo cho học sinh bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, Bộ Tài chính đề nghị Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện mộtsố nội dung sau:

1. Về xác định đối tượng họcsinh được hỗ trợ gạo.

Thực hiện đúng quy định tại Điều 1 Quyếtđịnh số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, vùng có điều kiệnkinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật hiệnhành.

2. Phương thức giao nhận gạo

- Bộ Tài chính quyết định số lượnggạo cấp phát lần này được tính theo số liệu báo cáo của địa phương theo yêu cầucủa Bộ Tài chính tại công văn số 9394/BTC-TCDT ngày 19/7/2013; thời gian hỗ trợ5 tháng của học kỳ I năm học 2013 - 2014, định mức 15 kg gạo/tháng/học sinh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt danh sách học sinh học kỳ I để kịp thời phân bổ gạo cho học sinh được hỗtrợ theo đúng quy định.

- Đối với các địa phương đã có báocáo nhưng không do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mà do các Sở Tài chính, SởGiáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo, đề nghị các địa phương rà soát, phê duyệtsố lượng học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ gạo gửi về Bộ Tài chính trướcngày 10/12/2013 để ra quyết định cấp hỗ trợ gạo cho học sinh. Đối với các địaphương có học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ gạo theo Quyết định36/2013/QĐ-TTg nhưng chưa gửi báo cáo theo đề nghị của Bộ Tài chính tại côngvăn số 9394/BTC-TCDT ngày 19/7/2013, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về BộTài chính trước ngày 10/12/2013 để ra quyết định cấp hỗ trợ gạo cho học sinh.

- Bộ Tài chính ban hành quyết địnhgiao nhiệm vụ cho Tổng cục dự trữ Nhà nước chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc giavận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh tại trung tâm quận, huyện, thị, thànhphố của các tỉnh được hỗ trợ, trên phương tiện vận chuyển của bên giao. Việcvận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm quận, huyện, thị, thành phố củatỉnh để cấp phát cho các đối tượng được hỗ trợ do đơn vị tiếp nhận gạo của địaphương thực hiện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành của địa phươngđược giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo, chủ động phối hợp với các đơn vị dự trữ quốcgia để vận chuyển, giao nhận gạo, phân phối cho các đối tượng được hỗ trợ gạotheo đúng quy định.

- Về kinh phí giao nhận gạo:

+ Kinh phí vận chuyển, giao nhậnđến trung tâm huyện lỵ do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chi trả.

+ Kinh phí vận chuyển, giao nhận từtrung tâm huyện lỵ đến các đối tượng được hỗ trợ gạo do Ngân sách địa phươngchi trả.

3. Về quản lý và sử dụng gạo hỗtrợ học sinh

- Gạo dự trữ quốc gia xuất cấp đểhỗ trợ học sinh sau khi tiếp nhận phải được quản lý chặt chẽ, phân phối, sửdụng kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn chất lượng theo quyđịnh.

Trường hợp đối với gạo hỗ trợ họcsinh kém phẩm chất hoặc không đủ số lượng do Ủy ban nhân dân không thực hiện hỗtrợ kịp thời cho các đối tượng được hỗ trợ gạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhchịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phân bổ gạo hỗ trợ của địa phươngmình.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉđạo các đơn vị tiếp nhận, sử dụng gạo dự trữ quốc gia, mở sổ kế toán ghi chép,phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả tiếp nhận về số lượng, giá trị, chất lượnggạo được hỗ trợ cho học sinh. Căn cứ kết quả nhận, quản lý, sử dụng gạo hỗ trợcho học sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Dựtrữ Nhà nước).

4. Đối với việc hỗ trợ gạo họcsinh học kỳ II năm học 2013 - 2014:

Đề nghị các địa phương tiếp tục ràsoát, xác nhận số lượng học sinh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/01/2014 đểxem xét, quyết định xuất cấp tiếp học kỳ II năm học 2013 - 2014; Ủy ban nhândân tỉnh chịu trách nhiệm xác nhận số lượng học sinh thuộc đối tượng được hỗtrợ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban dân tộc;
- Vụ: HCSN; Vụ NSNN;
- Lưu: VT, TCDT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hữu Chí