BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1687/BGTVT-TC
V/v dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban QLDA đường bộ V.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 612/CĐBVN-TC ngày26 tháng 02 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về trình duyệt chi phí quản lý dựán năm 2009 của Ban quản lý dự án 2 và Ban quản lý dự án đường bộ V. Căn cứ vàoquy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốnngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về dự toán chi quản lý dựán năm 2009 của Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đường bộ V như sau:

1. Về nguồn kinh phí quản lý dự án:

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án của Banquản lý dự án V đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2009. Tuy nhiêntrong số 06 dự án với nguồn kinh phí được sử dụng là khoảng 7,537 tỷ đồng thìđối với dự án Quốc lộ 14E Km32-Km79 chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2009 và Banquản lý dự án đường bộ V cũng chưa cung cấp được đầy đủ các hồ sơ để có cơ sởxác định nguồn kinh phí quản lý dự án của dự án này. Ngoài ra, theo báo cáo củaBan quản lý dự án đường bộ V thì đơn vị còn ký 19 hợp đồng quản lý, giám sátcác dự án với chủ đầu tư là Khu quản lý đường bộ V. Do vậy, yêu cầu Cục Đườngbộ Việt Nam kiểm tra tổng nguồn do Ban quản lý dự án đường bộ V trình, rà soátchi tiết, phân bổ kinh phí sử dụng cho năm 2009 phù hợp, cân đối đảm bảo cónguồn kinh phí quản lý dự án để sử dụng cho các năm tiếp theo.

2. Về dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009:

Về cơ bản, Ban quản lý dự án đường bộ V đã lập dự toán chiphí quản lý dự án năm 2009 trên cơ sở số chi thực tế năm 2008 và theo quy định.Tuy nhiên, qua xem xét cần phải rà soát điều chỉnh lại một số khoản chi sau:

- Theo báo cáo của đơn vị, đến thời điểm hiện tại Ban quản lýdự án đường bộ V chưa được duyệt định biên và quỹ lương kế hoạch cho năm 2009, dovậy Cục Đường bộ Việt Nam xem xét tạm duyệt các khoản nêu trên và khoản tríchnộp theo lương trên cơ sở số liệu thực hiện năm 2008 cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽtrong công tác quản lý. Khi có định biên và quỹ lương kế hoạch năm 2009 được duyệtchính thức, Cục yêu cầu Ban quản lý dự án đường bộ V trình duyệt dự toán chínhthức làm cơ sở thực hiện.

- Về khoản chi phí thanh toán dịch vụ công cộng: đối vớikhoản chi cho phương tiện đi lại phải cân đối rà soát số lượng xe hiện có vàtiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô để phê duyệt chi phí sử dụng xe ô tô cho phùhợp. Không duyệt dự toán chi phí cho các xe ô tô được thu hồi từ dự án kết thúcđã có quyết định của Bộ Giao thông vận tải thu hồi bán đấu giá thu tiền nộpngân sách nhà nước.

- Về việc thuê mướn trụ sở làm việc và văn phòng hiệntrường: Cần rà soát việc thực hiện các thủ tục thuê trụ sở làm việc theo quyđịnh tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ vànhu cầu sử dụng văn phòng hiện trường để duyệt dự toán chi phí trên nguyên tắcđảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

- Các khoản chi phí sửa chữa tài sản, mua sắm tài sản phụcvụ quản lý phải lập dự toán chi tiết, chi thông tin tuyên truyền của Ban quản lýdự án đường bộ V theo đúng quy định, không đăng quảng cáo.

- Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC để hướng dẫn Ban quản lý dự án đường bộ V lập kế hoạch các khoản chi phí đúngkhoản mục và hướng dẫn các đơn vị chi đúng chế độ quy định.

Riêng đối với dự toán chi phí quản lý dự án của Ban quản lýdự án 2, cho đến nay, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa nhận được báo cáo và sốliệu chi tiết, do vậy chưa có cơ sở để thẩm tra kế hoạch chi phí quản lý dự ánnăm 2009 của Ban quản lý dự án 2. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộViệt Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án 2 cung cấp đầy đủ tài liệu chi tiết theo quyđịnh.

Để đảm bảo hoạt động quản lý dự án cho các đơn vị, Bộ Giaothông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác thẩmđịnh và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự ánđường bộ V và chỉ đạo Ban quản lý dự án 2 cung cấp đầy đủ tài liệu chi tiếttheo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 2;
- Ban QLDA đường bộ V;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường