BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1687/LĐBTXH-TL
V/v hướng dẫn xếp lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Viễn thông VTC
(750 Điện Biên Phủ, Lầu 3, Q.10 Tp. Hồ Chí Minh )

Trả lời công văn số 213/CV-VTC ngày 2/05/2003 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với Công ty cổ phần Viễn thông VTC hiện nay đang vận dụng thang lương, bảng lương do nhà nước qui định đối với doanh nghiệp nhà nước thì việc xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương đối với người lao động do Hội đồng quản trị công ty quyết định trên cơ sở thực hiện đúng với các qui định của Nhà nước tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn như đối với các doanh nghiệp nhà nước.

2. Theo qui định tại Điều 3, Luật doanh nghiệp nhà nước thì cổ phần chi phối của Nhà nước bao gồm: Cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp hoặc Cổ phần của Nhà nước ít nhất gấp hai lần cổ phần của cổ đông lớn nhất khác trong doanh nghiệp.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Viễn thông VTC được biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân