TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1687/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận có công văn xin miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH ứng dụng PT công nghệ và hệ thống
Số 3, Ngõ 26, Đường Nguyên Hồng, Tp. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6206/CT-ST ngày 30/3/2006 của Công ty Ứng dụng và phát triển công nghệ và hệ thống về việc xác nhận hồ sơ xin miễn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận, Công ty Ứng dụng phát triển công nghệ và hệ thống (SEMTEC) đã gửi công văn số 206 ngày 24/1/2006 về việc xin miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích giáo dục đào tạo thuộc các tờ khai:

- TK số 5220/NK /KD/KV1 ngày 20/2/2006, số 5591/NK /KD/KV1 ngày 23/2/2006 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV1 – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- TK số 3711/NK /KD/SB ngày 15/2/2006, số 4114/NK /KD/SB và số 4130/NK /KD/SB ngày 20/2/2006, số 4666/NK /KD/SB ngày 24/2/2006, số 3721/NK /KD/SB ngày 15/2/2006 tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- TK số 2941/NK /KD/GL ngày 15/3/2006, số 3422/NK /KD/GL ngày 27/3/2006 tại Chi cục Hải quan Gia Lân – Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ứng dụng phát triển công nghệ và hệ thống biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An