BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế Tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27/CV /20.12.2012 ngày 20/12/2012 của Công ty TNHH White Feathers International(Công ty) về việc chính sách thuế TNDN áp dụng đối với chi phí đào tạo. Sau khixin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 14/8/2012 Tổng cục Thuế đãnhận được công văn số 12/CV /7-2012 ngày 16/7/2012 của Công ty TNHH WhiteFeathers International (đính kèm) về việc chính sách thuế áp dụng đối với chiphí đào tạo và công văn số 6878/CT-TTr1 ngày 10/7/2012 của Cục Thuế tỉnh BìnhDương (đính kèm) về việc chính sách thuế của Công ty TNHH White FeathersInternational (Công ty White Feathers). Theo đó, Tổng cục Thuế đã có công vănsố 190/TCT-CS ngày 16/1/2013 (đính kèm) về việc chính sách thuế TNDN trả lờicho Công ty White Feathers International. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị CụcThuế Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Tỉnh Bình Dương phối hợp kiểm tra, thanhtra tình hình thực tế của Công ty để xử lý đúng quy định. Trường hợp vướng mắcvượt thẩm quyền của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minhthì Cục Thuế tổng hợp và đề xuất quan điểm xử lý báo cáo Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục ThuếThành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH White Feathers International (Lô L1, Đường DA3 - NA7, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường