BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1550/CT-QLDN2 ngày 5/4/2007 của Cụcthuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Theo hướng dẫn tại điểm l.2.đ2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính thì trường hợp Công ty TNHHHoa Bình ký hợp đồng gia công cồi điệp cấp đông cho Công ty nước ngoài, sau đócông ty giao toàn bộ sản lượng hợp đồng cho XNTD chế biến thủy sản Cam Ranh giacông thì XNTD chế biến thủy sản Canh Ranh thuộc đối tượng ủy thác gia công hàngxuất khẩu. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại điểm l.2.đ2, Mục III, PhầnB Thông tưsố 120/2003/TT-BTC (nêu trên) thì khi lập hóa đơn xuất hànggiao cho Công ty Hoa Bình, XNTD chế biến thủy sản Cam Ranh ghi thuế suất 0% chotoàn bộ doanh thu gia công hàng xuất khẩu; Công ty Hoa Bình phải tính thuế GTGT10% đối với tiền hoa hồng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP.Hồ Chí Minh
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương