VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNIDO tài trợ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1052/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 02 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Hỗ trợkỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam" do Tổ chức Phát triểncông nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo,thực hiện dự án này; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức triểnkhai dự án theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, ĐMDN; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam