BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/BCT-XNK
V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thảo Tài Nguyên
(Địa chỉ: 373/39 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương và Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập -tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thưMontreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét đơn đăng ký nhập khẩu số 310112/TTNngày 31 tháng 01 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thảo Tài Nguyên vềviệc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I) và căn cứ xác nhận số 18/2012/BTNMT-NK-HCFCngày 21 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Công thương đồng ý Công ty TNHH Thươngmại dịch vụ Thảo Tài Nguyên được nhập khẩu:

- Tên chất: HCFC-22

- Mã HS: 2903.71.00

- Khối lượng (kg): 6.800 (sáu nghìntám trăm)

- Nước xuất khẩu: Xinh-ga-po

Việc nhập khẩu được thực hiện theoquy định hiện hành. Văn bản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, XNK.hanhh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên