BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/TCT-PCCS
V/v: Phí phục vụ đào tạo

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 99/CT-TTHT ngày 27/2/2007 của Cục Thuế tỉnhVĩnh Long về việc phí phục vụ đào tạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm l, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hoá đơn.

Căn cứ quy định tại điểm l.5, mục I, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanhnghiệp.

Căn cứ quy định tại điểm 11, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Trường hợp Trường Trung học Y tế tỉnh Vĩnh Long thu thêm l triệuđồng /sinh viên/năm đối với hệ đào tạo cử nhân điều dưỡng liên kết với TrườngĐại học Y dược Cần Thơ để chi mua sắm dụng cụ thực tập, chi cho giảng viên, chiphí hội trường và chi phí khác phục vụ lớp học (khoản thu này nằm ngoài chế độhọc phí theo quy định) thì đây là hoạt động dịch vụ của nhà trường và TrườngTrung học Y tế tỉnh Vĩnh Long phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với khoản thu nàyvà sử dụng hoá đơn theo quy định, dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuếGTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương