BỘ Y TẾ
--------------------
V/v: cập nhật thông tin cho Danh bạ điện thoại ngành Y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW
- Các Đơn vị trực thuộc Bộ
- Tổng Công ty Dược VN và các đơn vị thành viên
- Tổng Công ty Thiết bị Y tế VN và các đơn vị thành viên

Phục vụ việc xây dựng Danh bạ điện thoại ngành năm 2011, Bộ Y tế kính đề nghị các đơn vị cung cấp các dữ liệu theo mẫu dưới đây và xin gửi về: Văn Phòng Bộ Y tế (Phòng Công nghệ Thông tin) - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 18/4/2011.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: CN Nguyễn Thu Phương - Phòng CNTT, VPB
ĐT: 046 2732268; DĐ: 0934412169
Fax: 046 2732268; Email: [email protected]
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Tổng đài: Fax: Email:
Phòng Văn thư - Hành chính:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

TT
Họ và tên (của Lãnh đạo)
Chức vụ
Số máy điện thoại
Email
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
2
3

Rất mong sự hợp tác giúp đỡ của Quý đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, VPB;
- Đ/c Đỗ Hán, CVPB (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, PCVPB (để phối hợp);
- Lưu: VT, VPB8.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Trương Xuân Hương

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?