BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1689TCT/NV6
V/v Sử dụng chứng từ khi vận chuyển hàng hoá

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hoà Bình
(Đ/c 50-52 Lô BY, đường số 7, Xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 281/CV-HBC ngày 1 tháng 4 năm 2003 của Công ty Cổ phần Hoà Bình hỏi về việc sử dụng chứng từ khi vận chuyển hàng hoá từ Công ty về kho tại Hà Nội, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2, Mục 1, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc, kể cả trụ sở, văn phòng giao dịch làm thủ tục bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trù sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở”.

Căn cứ quy định trên và quy định tại điểm 5.7, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì: trường hợp Công ty cô lập một kho hàng trực thuộc Công ty tại thành phố Hà Nội. Hàng hoá được chuyển từ Công ty về kho hàng, sau đó mới được xuất bán cho khách hàng, kho hàng phải có hợp đồng thuê địa điểm được địa phương xác nhận và kho hàng phải thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế với Cục thuế thành phố Hà Nội.

Công ty có thể áp dụng một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ khi vận chuyển hàng hoá giao cho Kho hàng tại thành phố Hà Nội.

- Sử dụng hoá đơn GTGT khi giao hàng cho Kho hàng của Công ty tại thành phố Hà Nội. Khi bán hàng, Kho hàng phải xuất hoá đơn GTGT giao cho khách hàng.

- Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ khi giao hàng cho kho hàng của Công ty tại thành phố Hà Nội. Khi bán hàng, kho hàng phải xuất hoá đơn GTGT giao cho khách hàng. Hàng tháng, Căn cứ giá bán và lượng hàng hoá đã xuất bán tại kho hàng ở Hà Nội, công ty lập hoá đơn GTGT giao cho kho hàng để làm chứng từ đầu vào.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương