TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/GSQL-GQ1
V/v ghi sai tên hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Hạnh Phúc Mỹ Phẩm
(Đ/c 301 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 090511CV-GTHH ngày 09/05/2011 của Côngty TNHH Hạnh Phúc Mỹ Phẩm về việc ghi sai tên hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sátquản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan đã đượcquy định tại điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về kiến nghị của Công ty nêu tại công văn 090511CV-GTHH dẫntrên, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩuhàng hóa để được xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan trả lờiđể công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Quang Vinh