BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại bảng điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4028/HQTP-NV ngày 29/6/2007 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc vướngmắc trong áp mã mặt hàng bảng điện tử thuộc Tờ khai hải quan số 7961NKD/KVIIngày 14/6/2007 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị văn phòng á Châu, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam ban hành kèm theo quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003; Biểuthuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phânloại hàng hoá; mặt hàng "bảng viết dữ liệu bằng bút tẩy khô dùng trong hộinghị, giảng dạy và có thể kết nối với máy tính. Có chức năng nhớ các dữ liệu đãviết trong bộ nhớ đệm và in bằng giấy nhiệt. Không có chức năng nhập, lưu trữvà kết xuất dữ liệu như máy vi tính vì các dữ liệu sẽ mất sau khi tắt nguồn"thuộc nhóm 9610, mã số 9610.00.90.00.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thànhphố Hải Phòng biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc