BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/TCHQ-KTTT
V/v: áp mã mặt hàng tân dược nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi :

- Công ty xuất khẩu y tế II
(246 Cống Quỳnh, Q.1,TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1757/CV-NK ngày 16/11/2002 của Công ty xuất nhập khẩu Y Tế II v/v áp mã số không thống nhất giữa các cửa khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đối với mặt hàng thuốc tân dược có chứa Vitamin tổng hợp nhóm B. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; QĐ bổ sung sửa đổi số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ Tài chính. Căn cứ nguyên tắc 3b, nguyên tắc phân loại hàng hoá theo danh mục biểu thuế kèm theo Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính. Công văn số 577 TC/TCT ngày 17/01/2002 “Hướng dẫn phân loại hàng hoá theo QĐ số 137/2001/QĐ-BTC nêu trên. ý kiến xác nhận thành phần thuốc số 9137/QLD-ĐK ngày 14/4/2002 của Cục QL Dược Việt Nam. Tham khảo chú giải nhóm 3004, Danh mục điều hoà “HS”, tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo;” Thì:

Mặt hàng: Thuốc tiêm Becozyme InJ 2ml, Sirô uống Bicombion 110ml và thuốc tiêm Becombion 2ml có chứa hoạt chất chính là các loại Vitamin nhóm B, trong đó có loại Vitamin PP (Ncotinamide hoặc Vitamin B3) thì thuộc nhóm 3004, mã số 30045071, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% (năm phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc và mặt hàng nhập khẩu, xác định chính xác mặt hàng thực nhập, đối chiếu với hướng dẫn trên để áp mã, tính thuế thống nhất trong toàn đơn vị theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường