BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 169/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 1454/CT-THDT ngày 29/8/2008 của Cục Thuếtỉnh Phú Yên về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, Mục III, Phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTCngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:"...Trường hợp đã được giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì naynộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hướng dẫntại Thông tư này."

Tại tiết b, c, điểm 1.2, Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định: "b) Đối với đất được nhànước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá (sau đây gọi chung là đấu giá) màngười trúng đấu giá thực hiện kê khai lệ phí trước bạ trong thời hạn ba mươi(30) ngày kể từ ngày nhận quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩmquyền theo quy định của pháp luật thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấugiá thực tế ghi trên hoá đơn.

Trường hợp người trúng đấu giá kê khai lệ phí trước bạ khôngđúng thời hạn nêu trên (vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định giao đất)thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá nhưng không được thấp hơn giáđất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ.

c) Đối với đất được nhà nước giao không qua hình thức thứcđấu giá thì tính lệ phí trước bạ theo giá đất do Uỷ ban nhân tỉnh quy định ápdụng tại thời điểm trước bạ."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhânđược UBND cấp tỉnh quyết định giao đất ở trong thời gian từ năm 1994 đến 1996,chưa kê khai nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước. Kểtừ ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, hộ gia đình, cá nhân mới kêkhai, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp tiền sử dụngđất theo và lệ phí trước bạ như sau:

- Nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số198/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên và nộidung trả lời tại Công văn số 10260/BTC-QLCS ngày 03/9/2008 của Bộ Tài chính trảlời Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

- Nộp lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm trước bạ(nộp đủ hồ sơ hợp theo quy định tại tiết b, c, điểm 1.2, Mục I, Phần II Thôngtư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cácquy định của pháp luật về lệ phí trước bạ),

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương