BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 169/TCT-QLN
V/v: nộp thuế Nhà thầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Ban QLDA phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Bến tre, Phú Yên, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Dương, Kiên Giang.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 218/DAHTĐT ngày 24/10/2007, của Ban QLDA Pháttriển hạ tầng kỹ thuật đô thị về việc kê khai, nộp thuế đối với các Nhà thầu tưvấn cung cấp dịch vụ thiết kế và giám sát thi công cho các dự án Phát triển kỹthuật đô thị - Bộ Xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 10/01/2005 của BộTài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không cótư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhậpphát sinh tại Việt Nam thì: việc đăng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế củaNhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toánViệt Nam do Bên Việt Nam thực hiện; Bên Việt Nam đăng ký, kê khai, nộp thuế hộNhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương nơiđặt Văn phòng điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từkhi ký hợp đồng Nhà thầu.

Căncứ quy định trên thì: trường hợp của Ban QLDA Phát triển hạ tầng kỹ thuật đôthị - Bộ Xây dựng ký hợp đồng trực tiếp với Nhà thầu tư vấn nước ngoài thuộcđối tượng nêu trên thì Ban QLDA có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT, TNDNthay cho Nhà thầu nước ngoài;

Tổngcục Thuế thông báo để Ban QLDA Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - Bộ Xây dựngbiết thực hiện và liên hệ với Cục Thuế địa phương nơi có Dự án để được hướngdẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; QLN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến