VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 169/VPCP-KTTH
V/v tháo gỡ khó khăn đối với ngành công nghiệp ôtô

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 0071/BCT-CNNg ngày05 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công thương và văn thư đề ngày 24 tháng 12 năm 2008của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị vềviệc tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp ôtô.

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghịđịnh số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, kính đề nghị Bộ Tài chính. BộKế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến bằng văn bản gửi vềVăn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 01 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướngChính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin gửi kèm theo bản sao công văn của BộCông thương và văn thư của một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng