VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 169/VPCP-QHQT
V/v đoàn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đi thăm Lào

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Theo đề nghị của Văn phòng PhủThủ tướng và Ban Thư ký Chính phủ Lào ngày 21 tháng 9 năm 2007 về việcmời đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Chính phủ Việt Nam sang thăm làm việc tạiLào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vănphòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ thămlàm việc tại Lào khoảng một tuần vào cuối tháng 01 năm 2008. Ta đài thọ các chiphí liên quan đến chuyến thăm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP, BTCN, các PCN,
Website CP, các Vụ, Cục QTTV, các Phòng: LT, TV;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Quốc Huy