BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1690/BGTVT-TC
V/v Mua sắm tài sản thiết bị thuộc gói thầu dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải- Soài Rạp.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Triển khai văn bản số 11037/BTC-QLCS ngày 17/9/2008 của BộTài chính về việc hướng dẫn tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giátrị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bảnsố 7395/BGTVT-TC ngày 9/10/2008 quy định tạm dừng mua sắm đối với những tài sảncó giá trị trên 20 (hai mươi) triệu đồng (không quy định danh mục) áp dụng đốivới các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 227/CĐS-QLDAVTN ngày23/02/2009 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc triển khai gói thầu muasắm thiết bị thuộc dự án đầu tư khai thác tuyến vận tải thủy Thị Vải – SoàiRạp, trong đó Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải chophép triển khai gói thầu mua sắm một số tài sản, trang thiết bị (có giá trị lớnhơn 20 triệu đồng) nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo trì đường thủy trên tuyếngồm: ca nô cao tốc, tàu thả phao, máy đo độ sâu, máy phát điện cùng trang thiếtbị văn phòng.... (chi tiết tại công văn số 227/CĐS-QLDAVTN ngày 23/02/2009 củaCục Đường thủy nội địa Việt Nam kèm theo) với tổng giá trị khoảng 2.770 triệuđồng.

Theo quy định tại văn bản số 11037/BTC-QLCS ngày 17/9/2008của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho ý kiếnvề đề nghị trên của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để Bộ Giao thông vận tảihướng dẫn đơn vị thực hiện.

Rất mong sự trả lời sớm của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐTNĐVN;
- Ban QLDA VTN;
- Lưu VT, TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường