TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP xây dựng kiến trú AA
Địa chỉ: 15 Nguyễn Duy Hiệu, P. Thảo Điền, Q.2
Mã số thuế: 0302166869

Trả lời văn thư số 13/AA /CV/2012 ngày 06.02.2012 của Công tyvề chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại tiết i, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày10.02.2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung điểm 2.18, Mục IV, Phần C Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, ápdụng từ năm kỳ tính thuế TNDN năm 2011, quy định:

"Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản chi phítrích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớntài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạchtoán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và cáckhoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinhdoanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phíthì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tươngứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kếtthúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác sốthuế TNDN phải nộp dựa trên các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinhtheo đúng quy định.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳthì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phíhàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanhnghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty hoạt động tronglĩnh vực xây dựng, lắp đặt trong năm có hạng mục công trình hoặc khối lượngcông trình xây dựng, lắp đặt hoàn thành, nghiệm thu với khách hàng, Công ty đã lậphóa đơn giá trị gia tăng ghi nhận doanh thu phù hợp với quy định của pháp luậtvề thuế TNDN thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phíđược trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN. Khi kết thúc hợp đồng, Công ty phải tính toán điều chỉnh, xác định chínhxác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đãphát sinh theo đúng quy định.

Về hạch toán kế toán, Công ty thực hiện theo hướng dẫn củaHệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công tycó văn bản gởi Vụ chế độ Kế toán – Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn theothẩm quyền.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- P. Kiểm tra 4
- Lưu: HC, TTHT
22306 – 210 / 06.02 – 13.3

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga