BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1690/TCT-CS
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;
- Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG.
(Lô AI, AVI, AVII, KCN Tân Hương tỉnh Tiền Giang)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 01/TGTGT-01 /2012 ngày 05/01/2012 của Công tyTNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG nêu vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đầu vàocủa tài sản cố định thuê tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

TạiĐiểm 2.12, Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối vớitrường hợp cho thuê tài chính như sau:

“2.12.Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phảilập hóa đơn theo quy định.

Tổchức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải cóhóa đơn GTGT (đối với tài sản mua trong nước) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ởkhâu nhập khẩu (đối với tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hóađơn GTGT phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT (hoặc chứng từnộp thuế GTGT khâu nhập khẩu).

Cáctrường hợp tài sản mua để cho thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, khôngcó hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghithuế GTGT trên hóa đơn.

Việclập hóa đơn như sau:

-Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trênhóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khaikhấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, tổ chức chothuê tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầuvào như sau:

Trênhóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê tài chính, tổ chức cho thuêtài chính ghi rõ: thanh toán dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vàocủa tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tàichính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạchchéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuêtài chính.”

TạiĐiểm 1 công văn số 12301/BTC-CST ngày 14/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của tài sản cho thuê tài chínhnhư sau:

“Côngty CTTC và bên đi thuê nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuê tài sảndưới hình thức thuê mua tài chính để làm TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, hoặc sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được lựa chọnkhấu trừ dần thuế GTGT đầu vào của tài sản này theo hướng dẫn tại điểm 2.14 MụcIV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hoặc thực hiện chuyển giao toàn bộ sốthuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tàichính được kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại kỳ thu tiền đầu tiêncủa hợp đồng cho thuê tài chính kể từ ngày ban hành công văn này.

Trườnghợp chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tàichính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vàocủa tài sản CTTC, Công ty CTTC lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấutrừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Trênhóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ CTTC, Công ty CTTC ghi rõ: Thanh toándịch vụ CTTC và thuế GTGT đầu vào của tài sản CTTC, dòng tiền hàng ghi giá trịdịch vụ CTTC (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi vàgạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản CTTC.

Căncứ vào hóa đơn thu tiền lần đầu của dịch vụ CTTC, bên đi thuê kê khai, khấu trừthuế theo quy định. Trong đó, điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đượcyêu cầu là chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi mua tài sản để cho thuê tàichính.

Đốivới các hợp đồng cho thuê tài chính đang thực hiện tại thời điểm ban hành côngvăn này, Công ty CTTC thỏa thuận lại với khách hàng lựa chọn phương pháp khấutrừ toàn bộ số thuế GTGT chưa khấu trừ hết theo hướng dẫn trên.”

Căncứ quy định trên, trường hợp Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam ký hợpđồng cho thuê tài chính và lựa chọn chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trênhóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính (Công ty TNHHTúi xách SIMONE Việt Nam TG), Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam lập hóađơn cho Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG để làm căn cứ khấu trừ thuếGTGT đầu vào như sau:

Trênhóa đơn GTGT thu tiền lần đầu (bao gồm cả thu tiền vốn gốc hoặc thu tiền lãi),Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam phải ghi rõ: Thanh toán dịch vụ chothuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiềnhàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tàisản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng sốthuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính.

Trườnghợp Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam đã lập hóa đơn GTGT chuyển giaotoàn bộ số thuế GTGT của tài sản mua cho thuê tài chính cho Công ty TNHH Túixách SIMONE Việt Nam TG khấu trừ một lần (trước thời gian thanh toán tiền lãihợp đồng) thì đề nghị Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam thực hiện điềuchỉnh ghi toàn bộ số thuế GTGT của tài sản mua cho thuê tài chính vào hóa đơncủa lần thu tiền lãi tiếp theo để chuyển cho Công ty TNHH Túi xách SIMONE ViệtNam TG để được xem xét khấu trừ thuế theo quy định tại Điểm 1 công văn số12301/BTC-CST ngày 14/09/2010 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Túi xách SIMONEViệt Nam TG biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (1)
- Lưu VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn