BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/TCT-PCCS
Về việc trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Nhà thầuVinci Construction Grands Projets

Trả lời côngvăn số 09042007/VCGP /HN ngày 9/4/2007 của Nhà thầu Vinci Construction GrandsProjets đề nghị hướng dẫn về việc kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài đối vớiDự án cải tạo Hệ thống cấp nước, chống thất thoát và tăng cường năng lực dịchvụ cấp nước Thị xã Hà Đông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II,Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnchế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhânViệt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam quy định:"Việc đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế của Nhàthầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán ViệtNam do Bên Việt Nam thực hiện".

Tại Điểm 1,Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định:''Bên Việt Namđăng ký kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài với cơquan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng nhà thầu".

Căn cứ theoquy định trên, Nhà thầu Vinci Construction Grands Proiets là nhà thầu nướcngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam do đó bên Việt Nam ký hợp đồng(chủ Dự án cải tạo Hệ thống cấp nước, chống thất thoát và tăng cường năng lựcdịch vụ cấp nước Thị xã Hà Đông) có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế hộNhà thầu Vinci Construction Grands Projets với cơ quan thuế địa phương theo quyđịnh trên.

Tổng cục Thuếtrả lời để Nhà thầu Vinci Construction Grands Projets biết và thực hiện./.