VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk(công văn số 8408/UBND-NN &MT ngày 28 tháng 12 năm 2012) và ý kiến của các Bộ:Tài chính (công văn số 838/BTC-QLCS ngày 15 tháng 01 năm 2013), Tài nguyên vàMôi trường (công văn số 263/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 01 năm 2013), Nông nghiệpvà Phát triên nông thôn (công văn số 207/BNN-KH ngày 16 tháng 01 năm 2013) về hỗtrợ khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện bồi thường,hỗ trợ cho người bị thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo đúngquy định. Trường hợp để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồiđất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phươngquyết định biện pháp hỗ trợ khác theo thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TNMT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ