BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16903/BTC-TCCB
V/v cử công chức tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Thực hiện kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2010, Bộ Tài chính mở01 lớp “Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế” tại Hà Nội như sau:

1. Đối tượng:Công chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Thời gianvà địa điểm mở lớp:

- Thời gian:từ ngày 21/12/2010 đến ngày 23/12/2010

- Khai giảng:8h30 ngày 21/12/2010.

- Địa điểm:Phòng 826 Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

3. Nội dungkhoá học: Chương trình gửi đính kèm.

4. Giảngviên:

Đội ngũchuyên gia tham gia có kinh nghiệm và uy tín của Việt Nam: Đ/c Vũ Khoan –Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đ/c Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng BộThương mại; Đ/c Dương Trung Quốc - Đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Hội sử họcViệt Nam; TS. Vương Quân Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Dan Houte, Vuong&Partners;Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao....

4. Kinh phí:

Mọi chi phíliên quan đến tổ chức lớp học từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ côngchức năm 2010 của Bộ.

Để đảm bảo kếhoạch và tránh lãng phí kinh phí tổ chức đề nghị mỗi đơn vị cử 03 công chứctham dự khoá học trên. Danh sách công chức được cử đi học ghi rõ (Họ và tên,Năm sinh, Giới tính, Chức vụ, Đơn vị công tác, Điện thoại liên hệ) gửi về Vụ Tổchức cán bộ trước ngày 16/12/2010 .

Điện thoạiliên hệ: 04.22202828, máy lẻ 8113.

E-mail:[email protected]

Thông báo nàythay cho giấy triệu tập học ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Trường BDCBTC;
- Lưu: VT, TCCB.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Đức Long