BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------------

Số: 1691/BGDĐT-CSVCTBTH

V/v: báo cáo đánh giá sơ kết giữa kỳ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 80/TB-VPVP ngày 22/3/2010 của Văn phòng Chính phủ; Để tổng hợp tình hình và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết giữa kỳ việc thực hiện Đề án dự kiến vào đầu tháng 5 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2008-2009

1. Báo cáo số liệu về kết quả thực hiện theo biểu mẫu số 01, 02 và 03 đính kèm.

2. Báo cáo một số nội dung cụ thể sau:

- Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương (lập, phê duyệt danh mục, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, giao chủ đầu tư).

- Sự phối hợp công tác giữa các Sở, ban ngành liên quan thực hiện Đề án.

- Đánh giá việc thực hiện kiểm tra, rà soát và phê duyệt danh mục đầu tư phòng học và nhà công vụ giáo viên theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính Phủ. Thống kê số liệu cụ thể về số phòng học, phòng công vụ giáo viên đầu tư ngoài danh mục, không đúng mục tiêu, đối tượng của Đề án và hướng giải quyết của Ban chỉ đạo địa phương.

- Việc bố trí các nguồn lực để thực hiện Đề án (ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa).

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Năng lực của các chủ đầu tư.

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trong việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đối với 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh (báo cáo theo biểu mẫu số 03).

- Việc tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương trong quá trình thực hiện (nguyên nhân khách quan, chủ quan).

3. Khen thưởng.

Căn cứ vào tình hình và kết quả thực hiện Đề án năm 2008-2009 tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá và khen thưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Đề án năm 2008-2009.

II. Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch năm 2010

Đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 767/BGDĐT-CSVCTBTH ngày12/02/2010 và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2010 và định hướng năm 2011.

- Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 cho các dự án.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

- Về khối lượng công trình thực hiện, trước 31/5/2010 khởi công xây dựng hết các công trình trong kế hoạch năm 2010.

- Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát, xác định đơn giá xây dựng tại địa phương và suất đầu tư của các hạng mục làm cơ sở cho việc tính toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư của Đề án, báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2010.

- Các địa phương có khả năng giải ngân hết mức vốn được phân bổ trước tháng 6/2010 cần chủ động đề xuất việc bổ sung nguồn vốn thực hiện 6 tháng cuối năm 2010, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Kiến nghị của địa phương với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách để thực hiện Đề án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2010.

Báo cáo gửi theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Gửi Mail: [email protected]; [email protected]

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Sở GD&ĐT các tỉnh, TP;

- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Vũ Luận

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?