BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

V/v: Vướng mắc trong thực hiện thuế bảo vệ môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.
Trả lời công văn số 388/HQCT-NV ngày 21/3/2012 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về vướng mắc khi thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, thì: “Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high desnity polyethylen resin), LDPE (Low desnity polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low desnity polyethylen resin), trừ bao gì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.
Trường hợp, theo như nội dung trình bày tại công văn số 388/HQCT-NV nêu trên, doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng túi đựng đĩa CD bằng nhựa nếu là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE như quy định nêu trên khi nhập khẩu không dùng để đóng gói sẵn hàng hóa thì phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường