BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 16919/BTC-TCT
V/v. Miễn thuế TNCN cho cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Thêm

Trả lời văn thư của ông Thêm đề ngày 15/10/ 2007 và công vănsố 6941/CT-TNCN ngày 24/10/2006 đề nghị xem xét miễn thuế thu nhập cá nhân cho ôngNguyễn Thêm năm 2007 và những năm tiếp theo do bị bệnh hiểm nghèo: ghép thận vàchạy thận nhân tạo, hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập caovà các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Xét đơn đề nghị xin tiếp tục miễn thuế thu nhập cá nhân của ôngNguyễn Thêm có xác nhận của cơ quan công tác ông Thêm đang bị bệnh hiểm nghèo:ghép thận và chạy thận nhân tạo.

Xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông hiện nay: tiền thuốcmỗi tháng bản thân phải tự lo là trên 5 triệu đồng, vợ không có việc làm, connhỏ…

Bộ Tài chính đồng ý miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2007và 2008 cho ông Nguyễn Thêm. Việc miễn giảm được thực hiện theo từng năm. Mứcmiễn giảm thuế bằng tỷ lệ số tiền thực chi cho chữa bệnh (đã trừ số tiền được bảohiểm hỗ trợ) so với số thuế TNCN. Từ năm 2009, Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệulực, việc miễn giảm thuế sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cánhân.

Bộ Tài chính giao Cục thuế thành phố Đà Nẵng: hướng dẫn ôngThêm làm hồ sơ thủ tục miễn giảm thuế theo đúng quy định tại điểm 5, mục II, phầnE, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (đơn xin miễn giảm,tờ khai quyết toán thuế). Ngoài ra phải kèm theo các giấy tờ chứng minh thực tếcó chi phí cho việc chữa bệnh (sổ khám bệnh, đơn thuốc, hoá đơn mua thuốc hoặchoá đơn thanh toán viện phí, giấy tờ xác nhận của Bảo hiểm y tế chi trả 50%...) và quyết định số thuế thu nhập cá nhân được miễn giảm từng năm cho ông Thêmtheo hướng dẫn trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế tỉnh thành phố Đà Nẵng vàông Thêm được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh NHĐT và PT Đà Nẵng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, TCT (TNCN,VT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung