BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 1692/TCHQ-GSQL

V/v: Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát
(Đ/c: Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Tiếp theo các công văn số 592/GSQL-TH ngày 23/12/2011 về việc xác minh C/O mẫu E số tham chiếu E113400900222233 do Trung Quốc cấp ngày 03/8/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã có thư xác nhận tính hợp lệ của C/O mẫu E dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn