BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1692/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 508/HQHP-NV ngày04/2/2009 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số 722/HQHCM-NV ngày06/3/2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàngthiết bị cung cấp nguồn 48 VDC, bộ cấp nguồn DC liên tục do hiện nay các CụcHải quan địa phương áp dụng mã số, thuế suất không thống nhất. Để thực hiệnthống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006; Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổiBiểu thuế xuất khẩu, Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thôngtư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng DC 48V powersystem - Bộ nguồn DC 48V (gồm tủ rack kèm khối chỉnh lưu, bộ điều khiển, ắc quyaxít chì và các phụ kiện đi kèm khác như bộ lọc, bộ chống sốc điện, rơ leđiện...) và mặt hàng bộ cấp nguồn DC liên tục (gồm bộ biến đổi AC sang DC và cócác ắc quy lưu giữ điện để đảm bảo cấp nguồn DC...), thiết bị sử dụng cho máytính, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, là bộ nguồn cấp điện liên tục,thuộc nhóm 8504, cụ thể:

- Bộ nguồn cấp điện liên tục thuộc các tờ khai hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 15/9/2006 đến trước ngày01/01/2008 thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tàichính được phân loại vào mã số 850440.11.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là5%.

- Bộ nguồn cấp điện liên tục thuộc các tờ khai hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày01/01/2009 thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng BộTài chính được phân loại vào mã số 850440.11.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi là 3%.

- Bộ nguồn cấp điện liên tục thuộc các tờ khai hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2009 trở đi thựchiện theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoDanh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, Danh mục sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộtrưởng Bộ Tài chính được phân loại vào mã số 850440.11.00, thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi là 1%.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát,kiểm tra thực hiện điều chỉnh mã số hàng hoá, thuế suất phù hợp đối với mặthàng nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố thực hiện thống nhất./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn