BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1692/TM-XNK
V/v xuất đổi hàng với Lào lấy linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thương mại có nhận được công văn số 4187/CV-UB ngày 25/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị cho Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt - Lào được thực hiện hợp đồng số 01/VL-PNS /02 ngày 29/5/2002 đổi hàng xuất khẩu 10.000 tấn lạc để nhập khẩu 6.000 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng CKX. Về việc này Bộ Thương mại Lào đã có hai công văn đề nghị Bộ Thương mại Việt Nam cho thực hiện hợp đồng nêu trên, Bộ Thương mại cũng đã có công văn số 0910/TM-XNK ngày 05/6/2002 và công văn số 1412/TM - XNK ngày 16/8/2002 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến giải quyết.

Tại điểm 10 công văn của Chính phủ số 1128/CP-QHQT ngày 20/9/2002 và Biên bản thoả thuận ngày 13/8/2002 về một số vấn đề cụ thể trong quan hệ hơp tác nhân cuộc họp giữa kỳ Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào năm 2002 chưa nói rõ việc cho phép thực hiện hợp đồng đổi hàng số 01/VL-PNS /02 ngày 29/5/2002 nhận bằng linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng CKD.

Vì vậy Bộ Thương mại kính trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến giải quyết để thu vốn và tiêu thụ lạc cho nông dân./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu