BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1693/BGTVT-TCCB
V/v hướng dẫn hoạt động năm 2012

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị trong ngành giao thông vận tải

Thực hiện Hướng dẫn số 04/UBQG-VPngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam vềhướng dẫn các nội dung công tác năm 2012; Căn cứ Kế hoạch hành động số 2007ngày 07/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụnữ ngành Giao thông vận tải (giai đoạn 2010 - 2020), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ(VSTBPN) Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhànước về sự tiến bộ phụ nữ, về bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động bình đẳnggiới và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN,tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy cán bộ, CNVCLĐ thay đổihành vi thực hiện vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, từng bước thu hẹpkhoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ ngành GTVT trong một số lĩnh vựccòn bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới, góp phần thực hiệncó hiệu quả mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia vềbình đẳng giới ngành GTVT.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạocủa các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức công đoàn, sựtham gia của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng đối với công tác VSTBPNvà bình đẳng giới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phối hợp thực hiện có hiệuquả Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới

- Ban VSTBPN các đơn vị phối hợpvới cấp ủy Đảng, chính quyền và công đoàn trong việc tham mưu xây dựng và thựchiện chính sách đối với lao động nữ tại đơn vị thông qua các Hội nghị cán bộcông chức. Hội nghị người lao động hàng năm, bám sát các văn bản pháp lý tronglĩnh vực lao động, việc làm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi lao động nữ đượcNhà nước ban hành, sửa đổi, như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động, Luật Bảohiểm Y tế, Luật cán bộ công chức … và nhiều Nghị định hướng dẫn thể hiện yếu tốgiới để xây dựng trong Thỏa ước lao động tập thể, nội quy; quy chế của cơ quan,đơn vị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của lao động nữ, đặc biệt các vấn đề liênquan đến tuyển dụng, thôi việc, học tập, phụ cấp nghề nghiệp, chế độ thai sản,an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội v.v…

- Xây dựng các mục tiêu cụ thể theoKế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị theo từng giai đoạn, phấnđấu năm 2012:

+ Trên 98% lao động nữ đủ việc làmthường xuyên, thu nhập ổn định, được bố trí công việc phù hợp với trình độ vànăng lực, không bố trí lao động nữ công việc nặng nhọc, độc hại.

+ Các chế độ chính sách như Bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, chế độ thai sản, tiếp cậncác dịch vụ y tế và được tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe, kế hoạchhóa gia đình và an toàn vệ sinh lao động được các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúngquy định pháp luật.

+ Quan tâm, ưu tiên tuyển dụng, bốtrí lao động nữ vào làm việc nếu đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, trình độchuyên môn nghiệp vụ.

+ Tạo điều kiện về thời gian, kinhphí cho nữ cán bộ, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tinhọc.

+ Thực hiện lồng ghép các mục tiêu,chỉ tiêu kế hoạch hành động VSTBPN vào chương trình công tác của đơn vị.

+ Rà soát, xây dựng kế hoạch đàotạo cán bộ nữ nhằm bảo đảm nguồn kế cận là nữ cho những năm tiếp theo. Ngày08/3/2012, Ban cán sự Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 1579/BGTVT-TCCB về công tác nữ, trọng tâm chỉ thị là: Tăng cường quan tâm thựchiện công tác nữ trong quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; ràsoát bổ sung các đồng chí nữ đủ điều kiện vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng,tạo nguồn cán bộ nữ. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đủ số lượngcấp phó theo quy định thì ưu tiên lựa chọn bổ nhiệm cán bộ nữ. Trường hợp đã đủsố lượng cán bộ theo quy định, nếu có nhân sự nữ cụ thể đáp ứng đủ điều kiện,tiêu chuẩn để giới thiệu bổ nhiệm thì đồng ý để đơn vị trình cấp có thẩm quyềnxem xét quyết định việc bổ sung cấp phó ngoài số lượng. Năm 2012, các đơn vịcần quan tâm giới thiệu nữ cán bộ, CNVCLĐ có đủ năng lực, tiêu chuẩn và trìnhđộ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội IX Công đoàn Giaothông vận tải Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức vào năm2013.

2. Công tác tuyên truyền, phổbiến văn bản pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN.

- Tiếp tục triển khai các nội dungthực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị: Chương trình hành động củaChính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tácphụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Kiện toàn bộ máy Ban Vì sự tiếnbộ phụ nữ từ Bộ đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Vì sự tiến bộcủa phụ nữ ở các cấp; rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳnggiới và sự tiến bộ phụ nữ các cấp; xây dựng và thực hiện chương trình đào tạocán bộ, công chức nữ của ngành GTVT và đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nângcao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ từ Bộ đến cơ sở; Xâydựng tài liệu tập huấn, truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữđể tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (đối với cấptrên cơ sở) và đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụnữ các đơn vị.

- Đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnhvực bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình thông qua tài liệu, các lớptập huấn, các ngày kỷ niệm về giới như ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; Ngày Gia đìnhViệt Nam 28/6; Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 … Có thể lồng ghép các hoạt động tìmhiểu pháp luật về bình đẳng giới nhân kỷ niệm 5 năm Luật Bình đẳng giới có hiệulực thi hành.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thựchiện công tác tuyên truyền về: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lựcgia đình. Công ước CEDAW và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liênquan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Tuyên truyền, biểu dương các gươngđiển hình tiêu biểu hoạt động VSTBPN. Tạo sự thay đổi và nâng cao nhận thức vềbình đẳng giới ở các ngành, các cấp và đối với từng cán bộ, CNVCLĐ của ngành.

- Xây dựng và nộp báo cáo định kỳvề hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ (có mẫu đính kèm) theo đúng thời gian quyđịnh trước ngày 10/6/2012 đối với báo cáo sơ kết và trước ngày 10/12/2012 đốivới báo cáo tổng kết. Đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên với Ban Vì sự tiếnbộ phụ nữ của Bộ Giao thông vận tải.

3. Công tác kiểm tra hoạt độngVì sự tiến bộ phụ nữ

- Từ cấp Bộ đến cơ sở xây dựng kếhoạch kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu Vì sựtiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới. Qua kiểmtra để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch thực hiện mụctiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳnggiới; những khó khăn, thuận lợi và bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trìnhtốt hơn cho những năm tiếp theo.

- Nội dung kiểm tra tập trung vàoviệc tham gia xây dựng và triển khai thực hiện KHHĐ về bình đẳng giới của đơnvị; việc tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Luật Bình đẳng giới,Luật phòng, chống bạo lực gia đình và luật pháp, chính sách đối với phụ nữ(theo mẫu báo cáo tình hình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ gửi kèm).

- Dự kiến thời gian kiểm tra vàoquý 3 năm 2012. Các đơn vị khi có thông báo trong danh sách kiểm tra năm 2012chuẩn bị báo cáo (sẽ có văn bản trước thời gian kiểm tra gửi các đơn vị) và bốtrí thời gian làm việc với đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Ban Vì sự tiến bộ phụnữ Bộ Giao thông vận tải.

- Các đơn vị tổ chức trao đổi thôngtin, tham quan học tập kinh nghiệm lẫn nhau về mô hình hoạt động bình đẳnggiới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, tọađàm rút kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạocủa các cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.Đưa nội dung bình đẳng giới vào nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn củađơn vị và của ngành.

2. Hàng năm thực hiện lồng ghépgiới trong xây dựng kế hoạch hành động của ngành và đơn vị. Coi đây là một tiêuchí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hàng năm. Tăng cường côngtác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế phối hợp (với cấp ủy Đảng, chính quyền,công đoàn) để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức tráchnhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ.

4. Bố trí cán bộ làm công tác bìnhđẳng giới theo đúng thành phần; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tìnhhình thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

5. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấptranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo chuyên môn, tạo điều kiện về kinh phí, thờigian cho nữ cán bộ, CNVCLĐ tham gia đầy đủ các hoạt động mang tính chất giới.

Trên đây là hướng dẫn hoạt động vìsự tiến bộ phụ nữ năm 2012 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Giao thông vận tải.Ban VSTBPN các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơnvị, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN năm 2012 và báo cáovề Ban VSTBPN Bộ GTVT theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBQG VSTBPN (để b/c);
- Thành viên Ban VSTBPN (để phối hợp);
- Lưu VT, TCCB (SH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN VSTBPN
Lê Mạnh Hùng

Báo cáo sơ kết/tổng kết tìnhhình hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ (mẫu đính kèm công văn………./BGTVT-TCCB /3/2012 của Ban VSTBPN Bộ GTVT)

ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

….., ngày tháng năm 2012

BÁOCÁO SƠ KẾT/TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ

I. Sơ lược đặc điểm tình hìnhcủa đơn vị

(Tổng số CB, CNV: ? ; trong đóCBCNV nữ: ? ; nữ chiếm: %?

- Lao động gián tiếp: ?

- Lao động trực tiếp: ?

- Cán bộ nữ khối hành chính, sựnghiệp: ……… người.

- Cán bộ nữ là Vụ trưởng và tươngđương: …/…….. người là Vụ trưởng và tương đương, chiếm …%/ Tổng lãnh đạo là Vụtrưởng và tương đương;

- Cán bộ nữ là Phó Vụ trưởng vàtương đương: …/…… người là Phó Vụ trưởng và tương đương, chiếm ….%/ Tổng lãnhđạo là Phó Vụ trưởng và tương đương;

- Cán bộ nữ là cấp trưởng, cấp phócủa Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ: ../… người là cấp trưởng, cấp phó phòng vàtương đương, chiếm …%/ Tổng cán bộ cấp trưởng, cấp phó phòng và tương đương;

- Cán bộ nữ là cấp trưởng, cấp phócác đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ: ../… người là cấp trưởng, cấp phó phòng vàtương đương, chiếm ….%/ Tổng cán bộ cấp trưởng, cấp phó phòng và tương đương;

- Cán bộ viên chức nữ khối Doanhnghiệp thuộc Bộ quản lý: ………. người.

- Cán bộ nữ là cấp trưởng, cấp phóphòng các Tổng công ty, công ty nhà nước trực thuộc Bộ: ../… người là cấptrưởng, cấp phó phòng và tương đương, chiếm …%/ Tổng cán bộ cấp trưởng, cấp phóphòng và tương đương:

II. Việc triển khai các nhiệm vụcủa Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị.

1. Tổ chức bộ máy của Ban vì sựtiến bộ của phụ nữ (Ban VSTBPN)

- Tình hình kiện toàn Ban VSTBPN vàcơ cấu tổ chức của Ban.

- Việc xây dựng và thực hiện Quychế hoạt động của Ban VSTBPN.

- Việc thành lập Ban VSTBPN ở cácđơn vị trực thuộc

- Việc thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ

- Kinh phí cho công tác vì sự tiếnbộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Về hoạt động của Ban VSTBPN.

2.1. Công tác tuyên truyền, tậphuấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ:

- Các hình thức tuyên truyền đãtriển khai

- Số lượng các hoạt động tuyêntruyền, tập huấn đã tổ chức

- Tỷ lệ lãnh đạo, cán bộ, côngchức, viên chức nam và nữ tham gia các lớp tập huấn về bình đẳng giới và tiếnbộ của phụ nữ.

- Đánh giá sơ bộ kết quả công táctuyên truyền, tập huấn

2.2. Công tác kiểm tra hoạt động vìsự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Số lượng đơn vị được kiểm trahàng năm

- Những vấn đề phát hiện được quacông tác kiểm tra đã được Bộ, ngành chủ động giải quyết

- Đánh giá sơ bộ tác động của côngtác kiểm tra

2.3. Vai trò của Ban VSTBPN trongcông tác tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ vì sự tiến bộ củaphụ nữ và bình đẳng giới.

- Những hoạt động phối hợp thựchiện công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đã được đơn vị triển khai.Những khó khăn, tồn tại.

- Những nội dung tham mưu của BanVSTBPN đối với lãnh đạo đơn vị.

- Đánh giá vai trò tham mưu của BanVSTBPN trong việc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳnggiới.

III. Việc triển khai các hoạtđộng bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà nước củangành.

1. Vai trò chỉ đạo việc thực hiệncác nhiệm vụ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhànước của ngành.

2. Những vấn đề giới nổi cộm tronglĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hiện nay và hướng khắc phục những vấn đềđó.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêucủa Chiến lược quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị …

IV. Công tác phối hợp triển khaithực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chươngtrình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

1. Việc phối hợp xây dựng Kế hoạchhành động về bình đẳng giới (KHHĐ) giai đoạn 5 năm/10 năm và hàng năm của đơnvị.

2. Những biện pháp đã được tiếnhành nhằm triển khai, thúc đẩy việc thực hiện KHHĐ.

3. Việc lồng ghép các chỉ tiêu củaKHHĐ vào Chương trình công tác, kế hoạch, dự án… của Bộ, ngành.

4. Kết quả sơ bộ việc thực hiện cácmục tiêu, chỉ tiêu của KHHĐ năm 2011.

5. Những khó khăn, vướng mắc trongviệc thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới.

V. Tình hình thực hiện Nghịquyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hànhđộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

1. Kết quả công tác cán bộ nữ củađơn vị: tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; tỷlệ Đảng viên nữ …

2. Những chính sách của đơn vị choviệc phát triển đội ngũ cán bộ nữ,

3. Đánh giá việc thực hiện cácnhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ được giao trong Nghịquyết 57/NQ-CP của Chính phủ.

4. Những tồn tại, hạn chế trongcông tác cán bộ nữ của đơn vị.

VI. Kết quả thực hiện Luật Bìnhđẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1. Tình hình thực hiện các chủtrương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với công tác vì sự tiếnbộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳnggiới đã được Bộ, ngành thực hiện.

3. Việc thực hiện lồng ghép giớitrong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộcphạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách.

4. Những khó khăn, vướng mắc trongquá trình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

VII. Đánh giá khái quát

1. Mặt được

2. Mặt hạn chế

3. Khó khăn, thách thức và nguyênnhân

VIII. Kiến nghị nhằm nâng caochất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Nơi nhận:

Lãnh đạo đơn vị (Ký tên và đóng dấu)