BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1693/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời côngvăn số 941/CT-TTHT ngày 28/02/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị hướngdẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 21,mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn:“Hàng hoá bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để việntrợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam...”.

Tại điểm 5.1,mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:''Cơ sở sảnxuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bánhàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng đượcmiễn thuế GTGT, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Trênhoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, sốthuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT, hoá đơn ghi rõ làhàng hoá không chịu thuế GTGT hoặc hàng hoá bán cho đối tượng được miễn thuếGTGT”.

Tại điểm 1.10mục VI, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ vềviệc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn hướng dẫn: “Những trường hợphoá đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổchức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bánhàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của nguời đứng đầu tổ chức;bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơnhuỷ bỏ”.

Căn cứ hướngdẫn trên, trường hợp Công ty xây dựng Tiền Phong ký hợp đồng với Sở LĐTB&XHKhánh Hoà thi công xây dựng công trình làng trẻ em SOS- Nha Trang. Công ty xâydựng Tiền Phong đã lập hoá đơn GTGT xuất cho Sở LĐTB&XH Khánh Hoà với thuếsuất thuế GTGT 10% và đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra. Do dự án xây dựng côngtrình làng trẻ em SOS - Nha Trang sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợkhông hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài được miễn thuế GTGT thì Công tyxây dựng Tiền Phong được lập lại hoá đơn thay thế hoá đơn đã lập sai và hoá đơnphải ghi rõ hàng hoá bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT. Số thuế GTGT Côngty xây dựng Tiền Phong đã kê khai, nộp thì được bù trừ vào số thuế GTGT phảinộp của kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương