BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1694/LĐBTXH-TL
V/v xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 11458//CV-TCNS-ĐT ngày 19/05/2003 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam xếp lương bậc 2/4, hệ số 4,86, ngạch chuyên viên cao cấp, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với Ông Đinh Văn Chung, Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

2. Đề nghị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ra quyết định xếp lương với với Ông Đinh Văn Chung theo thoả thuận tại điểm 1 nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng